Barion Pixel Adatvédelmi szabályzat - Ingyenes ingatlan hirdetés - Otthon Áruház

Adatvédelmi szabályzat

Az Otthon Áruház (továbbiakban: üzemeltető, adatkezelő) a következő Adatvédelmi szabályzat szerint kezeli a Látogató/felhasználó személyes adatait.

A természetes személyek, személyes adatainak védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, GDPR, 2016. április 27.) alapján az Otthon Áruház, az alábbi tájékoztatást adja.

Jelen Adatvédelmi szabályzat, az alábbi weboldal és a hozzá tartozó aloldalak, aldomainek, e-mail címek adatkezelését szabályozza: https://otthonaruhaz.hu

Az Adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető magyar nyelven a következő weboldalon: https://otthonaruhaz.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Az Adatvédelmi szabályzat jövőbeli módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
 

Fogalmak

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében, az Üzemeltető adatkezelőnek minősül.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Weboldal
Az Adatkezelő által üzemeltetett virtuális oldal, aloldal, aldomain, e-mail cím, ami a https://otthonaruhaz.hu URL címhez tartozik.

Látogató
Nem regisztrált személy, vagy regisztrált, de be nem jelentkezett személy.

Felhasználó
Regisztrált bejelentkezett személy.

Üzemeltető/adatkezelő
Az Otthon Áruház weboldalt létrehozó és fenntartó személy vagy személyek.

Külső szolgáltató
Az adatkezelő által a weboldalak üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan (akár közvetlenül, akár közvetetten) igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás weboldalához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
 

Adatkezelésre vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett vagy érintettek számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség elve).

A személyes adatoknak, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve).

A személyes adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

A személyes adatok tárolásának, olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. E rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel kell lenni (korlátozott tárolhatóság elve).

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az Adatkezelő felelős a fent felsorolt pontok megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság elve).
 

Az Otthon Áruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre (személyes adatok), és az adatkezelés célja.
 

Regisztráció során gyűjtött adatok

Személyes adat: magánszemély vagy ingatlanközvetítő státusz.
Adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolatfelvétel.

Személyes adat: név.
Adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolatfelvétel.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolatfelvétel.

Személyes adat: jelszó.
Adatkezelés célja: regisztráció, felhasználói fiókba való belépés (a jelszavakat a rendszer titkosítva tárolja, így azokat azonosíthatóan nem lehet megtekinteni).
 

Beállítások módosítása során gyűjtött adatok

Személyes adat: név.
Adatkezelés célja: azonosítás.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: azonosítás, felhasználói fiókba való belépés, kapcsolattartás.

Személyes adat: jelszó.
Adatkezelés célja: felhasználói fiókba való belépés (a jelszavakat a rendszer titkosítva tárolja, így azokat azonosíthatóan nem lehet megtekinteni).

Személyes adat: telefonszám.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.
 

Számlázás során gyűjtött adatok

Személyes adat: számlázási név.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: ország.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: irányítószám.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: település.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: közterület neve.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: házszám, emelet, ajtó.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.

Személyes adat: cég, egyéni vállalkozó vagy adószámos magánszemély esetén adószám.
Adatkezelés célja: azonosítás, számla automatikus kitöltése.
 

Ingatlan adatlap üzenetküldés során gyűjtött adatok

A küldött adatok az üzemeltetőhöz semmilyen formában nem jutnak el, és nem is tárolja. A Látogató/felhasználó által küldött adatok a hirdető levelező rendszeréhez fognak eljutni.
 

Ingatlan adatlap hirdetési hiba jelentése során gyűjtött adatok

Személyes adat: név.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

A küldött adatok az üzemeltetőhöz e-mail üzenet formában jutnak el, és a weboldal, illetve e-mail tárhelyszolgáltató levelező szervere tárolja.
 

Profil kitöltése során gyűjtött adatok

Személyes adat: név.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: iroda név vagy beosztás (csak ingatlanközvetítő státusz esetén).
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: cím (csak ingatlanközvetítő státusz esetén).
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: telefonszám.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: weboldal.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: magamról leírás.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: profilkép.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.

Személyes adat: közösségi oldalak.
Adatkezelés célja: látogató/felhasználó tájékoztatása.
 

Hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött adat

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: direkt marketinges tevékenység, egyedi akciók és ajánlatok közlése, egyéb a weboldalt vagy a Látogatót/felhasználót érintő információ közlése (a hírlevélre való feliratkozás a Látogató/felhasználó számára ingyenes és önkéntes, bármikor leiratkozhat vagy feliratkozhat rá).
 

Kapcsolati űrlap kitöltése során gyűjtött adat

Az Otthon Áruház weboldal, úgynevezett kapcsolati űrlapot biztosít a Látogatók/felhasználók számára a hatékonyabb kapcsolatfelvétel céljából. A kapcsolati űrlap weboldala: https://otthonaruhaz.hu/kapcsolat/

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre (személyes adatok), és az adatkezelés célja.

Személyes adat: név.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: telefonszám.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: település.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Az érintettek köre: a weboldalon a kapcsolati űrlapot kitöltő és elküldő összes Látogató/felhasználó érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a levelező rendszerben tárolt e-mail törléséig, vagy a tárhelyszolgáltató által törölt postafiók végéig tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kapcsolati űrlap tárgy, illetve üzenet mezői kitöltése során a Látogató/felhasználó, az adatkezelő szabályzatán kívül további személyes adatot közölhet. A kapcsolati űrlap tárgy, illetve üzenet mezője információ átadására lett kitalálva, így azon személyes adatot a Látogató/felhasználó csak saját felelősségére közöljön.
 

Technikai művelet során gyűjtött adatok

Személyes adat: regisztráció időpontja.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Személyes adat: regisztráló IP címe.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Személyes adat: utolsó belépés időpontja.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Személyes adat: megrendelés időpontja.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Személyes adat: hírlevélre feliratkozás időpontja.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Személyes adat: hírlevélre feliratkozó IP címe.
Adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, segítség a későbbi vitás ügyek eldöntésében.

Nem feltétele a regisztrációnak, vagy a megrendelésnek, hogy az e-mail cím személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre.

Az Otthon Áruház (https://otthonaruhaz.hu) weboldalon, aloldalain és aldomainjein regisztráló vagy rendelő, hírlevélre feliratkozó Látogató/felhasználó érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje.

Az adatkezelés és adat tárolás időtartama a regisztráció törlésével azonnal megszűnik. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei.

A személyes adatokat az adatkezelőn kívül, az általa megbízott sales és marketing szakemberek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A megismert adatokat, sem képi, sem írott, sem nyomtatott formában harmadik félnek tovább nem adhatják.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

Postai úton: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház | .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611
E-mail útján: hello kukac otthonaruhaz pont hu
Kapcsolati űrlap útján: https://otthonaruhaz.hu/kapcsolat/

7. Az adatkezelés jogalapja.

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezelés a Látogató/felhasználó hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy az Üzemeltető tudja a megrendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Üzemeltető nem tudja a megrendelését feldolgozni és teljesíteni.
 

A megrendelés teljesítésében igénybe vett adatfeldolgozók

1. teljesítés: online fizetés.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: biztonságos online fizetési felület biztosítása.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
Telefonszám: +36 1 464 70 99

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
E-mail: dpo@paypal.com

A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, vezetéknév, keresztnév, közterület neve, jellege (út, utca, stb.) és száma, vállalkozás esetén cégnév és adószám, település, irányítószám, ország, megye, online fizetéssel kapcsolatos bankkártya adat, illetve fizetési azonosító.

Az érintettek köre: az online fizetést igénylő összes Felhasználó érintett.

Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Látogatók/felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, csak az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. teljesítés: online számlázás.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: biztonságos online számlázási kapcsolat biztosítása.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
E-mail: info@szamlazz.hu

A kezelt adatok köre: számlázási név, ország, irányítószám, település, közterület neve, jellege (út, utca, stb.) és száma, vállalkozás esetén cégnév és adószám, online fizetéssel kapcsolatos bankkártya adat.

Az érintettek köre: az online fizetést igénybe vevő összes Felhasználó érintett.

Az adatkezelés célja: az online számlázás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, csak az online számlázás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. teljesítés: tárhelyszolgáltató.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal és e-mail tárhelyszolgáltatás.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36 1 432-3232
E-mail: support@dotroll.com

A kezelt adatok köre: a Látogató/felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: a weboldalt használó összes Látogató/felhasználó érintett.

Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működése/működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Látogató/felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 

Sütik kezelése

Az Otthon Áruház sütiket használ a tartalom és a hirdetések személyre szabásához. A süti (cookie), olyan kicsi szövegfájl, amit a webhelyek használnak a felhasználói élmény hatékonyabbá tételéhez. Ezek a sütik az oldal rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenek.

A sütik a Látogató/felhasználó számítógépében semmilyen kárt nem okoznak, illetve az üzemeltetőnek semmilyen adatot nem küldenek a felhasználó internetezési szokásairól.
 

Sütik megnevezése

Szükséges süti
A GDPR lehetővé teszi, hogy olyan sütiket tároltasson az üzemeltető a Látogató/felhasználó eszközén, amik feltétlenül szükségesek a működéshez, mint például a bejelentkezés megjegyzése. Minden más típusú süti esetében szükség van a Látogató/felhasználó engedélyére.

Analitika süti
Az analitika süti segítségével pontosabb képet kaphat az üzemeltető a Látogató/felhasználó viselkedéséről, és a weboldal használatáról a felhasználói élmény hatékonyabbá tételének érdekében.

Közösségi média és hirdetési süti
A közösségi média és hirdetési süti segítségével megosztható bizonyos tartalom a közösségi oldalakon, illetve a hirdetések pontosabb célzással jelenhetnek meg a Látogató/felhasználó számára.
 

Sütik funkciója

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátum, időpont.
Az érintettek köre: a weboldalt használó összes Látogató/felhasználó érintett.
Az adatkezelés célja: a Látogató/felhasználó azonosítása, és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak, kivéve ha az adott sütit a Látogató/felhasználó el nem távolítja kézzel a böngészőjéből.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye nincs, hiszen a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

A Látogató/felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a Látogatónak/felhasználónak lehetősége van a sütiket törölni a böngésző Eszközök/Beállítások résznél, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapjául a Látogatótól/felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra az előfizető vagy felhasználó kifejezetten kérte, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 

Hirdetés megosztása

A Felhasználó által feltöltött hirdetés megosztásra kerül az Otthon Áruház Facebook, X Twitter, LinkedIn és Pinterest oldalán annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyen ismert, ezzel is segítve a Felhasználót az ingatlan eladásában, kiadásában vagy cseréjében. Az adatkezelő a megosztással nem ad át személyes adatot harmadik félnek.
 

Google Ads (Adwords) konverziókövetés használata

A Google Ads (AdWords) nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google). Amikor a Látogató/felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor a konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Látogató/felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Látogató/felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Látogató/felhasználó egy hirdetésre kattintott. Minden Google Ads (AdWords) ügyfél másik sütit kap, így azokat az Ads (AdWords) ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk (melyeket a konverziókövető sütik segítségével szereztek) azt a célt szolgálják, hogy az Ads (AdWords) konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik telepítésének lehetőségét, vagy a sütik beállítása résznél tiltja a weboldalon. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://google.de/policies/privacy/
 

A Google Analytics alkalmazása

Az Otthon Áruház a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (Google) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépre mentenek, így elősegítik a Látogató/felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. A Látogató/felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Látogató/felhasználó IP címét, az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására, és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Látogató/felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal, és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Látogató/felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a Látogató/felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, vagy a sütik beállítása résznél tiltja a weboldalon, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a Látogató/felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre (személyes adatok), és az adatkezelés célja.

A panaszkezelés során gyűjtött vagy bekérhető adatok.

Személyes adat: vezetéknév.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: keresztnév.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: e-mail cím.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: telefonszám.
Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: számlázási cím (számlázási név, közterület neve, jellege (út, utca, stb.) és száma, vállalkozás esetén cégnév és adószám, település, irányítószám, ország, megye).
Adatkezelés célja: azonosítás, a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: a weboldalon rendelő, és kifogással élő összes Látogató/felhasználó érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 (öt) évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőn kívül, az általa megbízott sales és marketing szakemberek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A megismert adatokat, sem képi, sem írott, sem nyomtatott formában harmadik félnek tovább nem adhatják.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

Postai úton: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház | .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611
E-mail útján: hello kukac otthonaruhaz pont hu
Kapcsolati űrlap útján: https://otthonaruhaz.hu/kapcsolat/

Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Látogató/felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudja az Üzemeltető. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Üzemeltető nem tudja kezelni a hozzá beérkezett panaszt.
 

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok (egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő) kiegészítését.

A törléshez való jog: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Látogatóra/felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Látogató/felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül. Látogató/felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelés jogellenes, és Látogató/felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Látogató/felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Látogató/felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Látogató/felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Látogató/felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Látogató/felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: Látogató/felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges. Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Látogató/felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy Látogató/felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.
 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a Látogatót/felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a Látogatót/felhasználót.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Látogató/felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a Látogatót/felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Látogató/felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása, és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő, vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket (mint például a titkosítás alkalmazása), amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat, az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak: az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 (hetvenkét) órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 (hetvenkét) órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 

Panasztétel lehetősége

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszám: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Adatkezelő

Név: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház
Postai úton: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház | .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611
Székhely: .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611
Nyilvántartási szám: 38253205
Adószám: 24-1-72493476
E-mail cím: hello kukac otthonaruhaz pont hu
 

Fenntartott jogok

Az otthonaruhaz.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot az oldalon megjelenő képek és leírások másolásának, közlésének, sokszorosításának hozzájárulásához. Az Üzemeltető beleegyezése nélkül tilos az oldalon használt grafikai és szöveges tartalmak jogtalan felhasználása, közlése, vagy eltulajdonítása, mivel az szellemi tulajdonnak minősül. Ide tartoznak többek között a logók, bannerek, hirdetés képek és leírások is. Ennek megszegése jogi következményeket vonhat maga után.

Az Adatvédelmi szabályzat elkészítése során az Üzemeltető figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.).
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a).
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a).
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Hatályos: 2022.12.01

Legújabb cikkek

Ingatlanajánló

Eladó ház Ajka, Veszprém vármegye

Ajka
Telekterület (m²): 1 680Alapterület (m²): 221Egész szoba (db): 4

Eladó lakás Sopron, Győr-Moson-Sopron vármegye

Sopron
Lakás típusa: társasházAlapterület (m²): 53Egész szoba (db): 1

Eladó ház Nyársapát, Pest vármegye

Nyársapát
Telekterület (m²): 460Alapterület (m²): 75Egész szoba (db): 3

Eladó ház Nagybajom, Somogy vármegye

Nagybajom
Telekterület (m²): 580Alapterület (m²): 117Egész szoba (db): 3

Eladó ház Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ózd
Telekterület (m²): 1 354Alapterület (m²): 86Egész szoba (db): 2

Szeretnél többet tudni az
Otthon Áruházról?

A gyakori kérdések oldalon összegyűjtöttük számodra azokat a fontosabb kérdéseket, amik segítségével pontosabb képet kaphatsz az oldalról.

Ajánlott keresések

Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is! - Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.

Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is!

Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • Pinterest
Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is! - Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.

Sütik

Mint mindenki más, mi is sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassuk számodra, az oldal használata közben. Süti szabályzat megtekintése Elfogadom